วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551

ศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี คณะกรรมการมูลนิธินิยม ปัทมะเสวี ได้มีมติให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนขึ้นในตัวเมือง จังหวัดลำปาง และคาดว่าจะดำเนินการตกแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ อบรมบุคลากรเรียบร้อยและเปิดดำเนินการภายในต้นปี ๒๕๕๐

กรรมการ ของมูลนิธิฯ ได้เลือกเอาอาคารเก่าทรงล้านนาอายุกว่า ๑๐๐ ปี แห่งหนึ่งในบริเวณกาดกองต้า บนถนนตลาดเก่าในอำเภอเมืองลำปาง เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ดังกล่าวอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่ได้รับการบูรณะ ใหม่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของล้านนาลำปางไว้ครบถ้วน บริเวณดังกล่าวอยู่บนถนนซึ่งขนานกับแม่น้ำวัง และเคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายของจังหวัดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จนกระทั่งเมื่อการคมนาคมทางรถไฟมาถึงลำปางในสมัยรัชกาลที่ ๕ ศูนย์การค้าขายของเมืองจึงย้ายไปอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟ ปัจจุบันถนนสายนี้ยังคงความมีเสน่ห์ไว้ไม่จาง ท่ามกลางความสงบ และอาคารเก่าๆทรงล้านนาลำปางอีกหลายหลัง ประดับด้วยไม้ฉลุลายขนมปังขิงตลอดสองฟากถนน

ศูนย์ การเรียนรู้แห่งนี้ มีเป้าหมายในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในเด็กๆ และเยาวชน ปลูกฝังอุปนิสัยในการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันกับคนอื่น และเป็นสถานที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้สึกรักและรับใช้ส่วนรวม การที่ศูนย์ฯ ตั้งอยู่บริเวณเมืองเก่า จะช่วยให้เด็กๆ และเยาวชนรู้จักประวัติความเป็นมาของชุมชนและตนเอง สร้างจิตสำนึกให้รู้จักรักและหวงแหนมรดกท้องถิ่น เพื่อให้รู้จักการพัฒนาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์

*********************************